Edukácia

Edukácia

Prebieha v slovenskom a anglickom jazyku formou ranných kruhov a vyučovacích hodín v malých skupinách podľa veku a schopnosti detí.

Spolu sa naučíme
Matematiku
Slovenský jazyk
Vedu a rozvinieme si všeobecný rozhľad v témach

Pri edukácii dbáme na:

prosociálnu výchovu a základy etikety

rozvoj emocionálneho a sociálneho vnímania dieťaťa

rozvoj intelektu a kritického myslenia

Zažijeme veľa zábavy pomocou „Zážitkovej výchovy“- exkurzie, návšteva galérii, výstav, podujatí, divadelných predstavení, múzeí…

Návrat hore